REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ I GMNIIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUDNIKU

Aktualny Regulamin:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Biblioteka służy czytelnikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia czytelnikom obsługę biblioteczną i informacyjną.
Zgodnie z Ustawą o bibliotekach (Dz. U. z 1997 nr 85 poz. 839 z późniejszymi zmianami) korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Ustalonym opłatom podlegają tylko niektóre usługi informacyjne i reprograficzne.
Biblioteka wypożycza do domu zbiory z księgozbioru Wypożyczalni, Działu Multimedialnego, Czytelni, Oddziału dla Dzieci, filii bibliotecznych, prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.

Rozdział II
Warunki korzystania ze zbiorów

§ 1

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie karty bibliotecznej.
 2. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy:
  1. wypełnić własnoręcznie zobowiązanie do przestrzegania regulaminu,
  2. przedłożyć dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty lub paszport, legitymację studencką lub szkolną oraz numer PESEL,
 3. - za czytelnika do lat 15 odpowiada i podpisuje zobowiązanie opiekun prawny. Podstawą zapisu jest dowód osobisty opiekuna prawnego i numer PESEL dziecka.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, szkoły.
 5. Dane, o których mowa w punkcie 2, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
 6. Powyższe unormowania nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Bibliotekarz może odmówić zapisu czytelnika zalegającego ze zwrotem materiałów wypożyczonych w placówkach MiGBP.
 8. Za kartę biblioteczną czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę roczną w wysokości 1,00 zł, za duplikat karty 2,00 zł. Czytelniczy posiadający Opolską Kartę Rodziny oraz będący emerytami lub rencistami po okazaniu stosownych dokumentów otrzymują kartę biblioteczną bezpłatnie, opłata za duplikat wynosi 2 złote.
 9. Wydana karta biblioteczna ważna jest rok kalendarzowy, przedłużenie jej ważności wiąże się z opłatą 1,00 zł.
 10. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
 11. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę. W przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych zbiorów.
 12. Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w:
  1. Wypożyczalni,
  2. Czytelni,
  3. Dziale Multimedialnym,
  4. Oddziale Dla Dzieci,
  5. z wypożyczeń międzybibliotecznych.
 13. Czytelnik ma prawo do uzyskania:
  1. bezpłatnej informacji bibliotecznej, bibliograficznej, rzeczowej z wyłączeniem usług, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu
  2. do korzystania z usług reprograficznych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 14. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt, spożywania posiłków i alkoholu oraz korzystania z telefonów komórkowych i aparatów cyfrowych.

§ 2
Udostępnianie zbiorów

 1. Wypożyczanie zbiorów następuje po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej.
 2. Czytelnik wypożyczyć może jednorazowo 10 jednostek zbiorów bibliotecznych z różnych agend na okres 35 dni, z możliwością internetowego przedłużenia terminu zwrotu o 35 dni. Kolejnej prolongaty dokonuje się w siedzibie Biblioteki.
 3. Przedłużenie terminu zwrotu może nastąpić po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo odmowy prolongaty, jeśli zbiory zostały zamówione przez innego czytelnika.
 4. Książki zamawiane bądź zarezerwowane, w tym przez Internet, należy odebrać przed upływem 1 tygodnia od pozyskania informacji o jej dostępności.
 5. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, Biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki, których nie posiada we własnym księgozbiorze (wypożyczenia międzybiblioteczne). Wypożyczenia tego typu realizowane są przez Dział Czytelni.
 6. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na miejscu, a tylko w wyjątkowych wypadkach do domu.
 7. Materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek pozostają w Bibliotece przez okres ustalony z wypożyczającą placówką.
 8. Czytelnik zamawiający książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych pokrywa koszty zwrotu przesyłki pocztowej.
 9. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 10. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada czytelnik.
 11. Wysokość odszkodowania ustala kierownik ds biblioteki w porozumienia z kierownikiem gromadzenia, w zależności od aktualnej wartości zbiorów na rynku lub stopnia ich uszkodzenia. Czytelnik może dostarczyć do Biblioteki identyczny egzemplarz lub inny wskazany przez bibliotekarza.
 12. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość całego dzieła. Książki, za które zapłacił czytelnik nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.
 13. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 14. W wypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
 15. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w punkcie 3 § 2 Biblioteka pobiera opłaty:
  1. 0,10 zł od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu,
  2. za każdorazowe wysłanie kolejnego upomnienia pobierana jest opłata w wysokości 3,00 zł
 16. Pobranie opłat za przetrzymywanie książek jest obowiązkowe i nie podlega umorzeniu. Umorzenie opłat może nastąpić, jeżeli przetrzymanie książek nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika.
 17. Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 18. W Bibliotece udzielane są informacje dotyczące posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat i sposobu korzystania ze zbiorów.
 19. Czytelnik może zamówić interesujące go zestawienie bibliograficzne. Termin realizacji takiego zamówienia uzgodniony zostaje z bibliotekarzem. Usługa ta jest odpłatna (ceny w załączniku nr 1).
 20. Książki, roczniki czasopism archiwalnych i dokumenty życia społecznego znajdujące się w Czytelni i Archiwum udostępnia bibliotekarz.
 21. Z bieżących numerów czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 22. Czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Dziale Multimedialnym. Dźwięk może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Wyjątek stanowi udostępnianie Czytaka, którego wykorzystanie reguluje osobny regulamin.
 23. Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych w celach informacyjnych mają wszyscy czytelnicy posiadający ważny dokument tożsamości lub kartę biblioteczną.
 24. Czytelnicy mają prawo do korzystania z zasobów Internetu wyłącznie przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przyniesionego przez użytkownika lub pochodzącego z Internetu. Użytkownikowi nie wolno zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym.
 25. Zabronione jest przeglądanie stron www zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Czytelnikowi nie wolno używać płyt CD oraz przenośnych pamięci masowych nieznanego pochodzenia ze względu na możliwość wprowadzenia wirusów komputerowych.
 26. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do stanowisk komputerowych na żądanie rodziców lub opiekunów prawnych.
 27. Czytelnik może – o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim – wydrukować wybrane strony. Usługa ta jest odpłatna (ceny w załączniku nr 1). Możliwe jest również przygotowanie przez pracownika Biblioteki CD z efektami pracy na danym stanowisku oraz wybranymi przez Czytelnika stronami internetowymi, o ile nie są to treści chroniome przepisami prawa autorskiego lub niezgodne z zapisami regulaminu – koszt tej usługi wynosi 3,- złote za każdy rozpoczęty dysk.
 28. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy stanowiskach komputerowych.
 29. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby, których stan higieny osobistej lub zachowanie utrudniają obecnym w niej czytelnikom i użytkownikom normalne korzystanie ze zbiorów.

§ 3
Usługi reprograficzne

 1. Istnieje możliwość wykonywania kopii ze zbiorów znajdujących się w Bibliotece. Wykonuje się je dla użytku własnego oraz na potrzeby naukowe, dydaktyczne i dokumentacyjne.
 2. Każdorazowo zgodę na wykonanie kopii wyraża bibliotekarz.
 3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:
 4. publikacji chronionych prawem autorskim
 5. pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim
 6. książek i czasopism znajdujących się w złym stanie lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów
 7. oprawionych czasopism o dużym formacie (ponad A3) , ze względu na trudności techniczne
 8. Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wykonanie na potrzeby własne czytelnika skanów ze zbiorów Biblioteki. Mogą one mieć postać elektroniczną lub wydruku komputerowego.
 9. Usługi reprograficzne są odpłatne (ceny w załączniku nr 1). Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany opłat za usługi wraz ze wzrostem kosztów eksploatacji.

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 1

 1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik ds Biblioteki Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.
 4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisać do księgi skarg i wniosków znajdującej się w gabinecie Kierownika ds Biblioteki.

§ 2

 1. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2017 roku.

Izabela Mazur

Wszystkie prawa zastrzeżone. Biblioteka Prudnik. Copyright 2021 ©